Metodologies
Introducció

Biografia

Relació amb la pedagogia general i la musical

Difusió arreu del món


La rítmica Dalcroze a Catalunya

Activitats musicals independents de la pedagogia

Escrits

Exercicis

Classe

Llibre

Bibliografia

 

 

 

Relació amb la pedagogia general i la pedagogia musical

A mode d’ introducció d’aquest punt ens agradaria comentar  la relació que ja trobem en temps remots entre  la rítmica i la persona

Plató, el  gran filòsof afirmava, que el ritme, és a dir, l’expressió de l’ordre i la simetria penetren per mitjà del cos, a la parla i dintre de l’home sencer rebel·lant l’harmonia de tota la seva personalitat.  Ara però farem un salt important en la història per trobar alguna possible relació entre Dalcroze i la pedagogia general :

  El mètode Dalcroze, té una relació molt gran amb aquells mètodes que van sorgir amb el moviment d’Escola Nova, també anomenada Escola Activa. Aquesta es guia per la comprensió, la llibertat, l’espontaneïtat i l’expressió; es té molt en compte a la persona a la qual va dirigit el mètode i predomina un principi psicològic que dut a l’extrem portaria a una espontaneisme en l’acció didàctica.

  Al tractar de trobar una relació entre la pedagogia general i la musical de Dalcroze, farem referència prèviament a Piaget per tractar de trobar un enllaç entre la pedagogia general i la musical, per tal de fer-ho citem aquest  fragment extret del llibre: “La rítmica de Jaques Dalcroze” (Edicions Piràmide). Madrid 1998).

“Piaget s’interessa pels processos i els mecanismes del coneixement humà i això fa que situï en el punt de trobada entre el subjecte i l’experiència. És una relació que ho estudia ( subjecte – experiència). Més exactament les formes successives que prenen aquesta relació al llarg del desenvolupament del nen fins a arribar a formes acabades del coneixement adult i del pensament científic.

És gràcies a l’acció del seu cos en moviment i a l’activitat exploradora dels seus òrgans sensitius com el nadó aconsegueix a poc a poc distingir el món que l’envolta de si mateix, mitjançant l’acció que exerceix sobre objectes que a vegades se li resisteixen i de vegades pot dominar, el món adquireix als seus ulls una realitat, una coherència.

Si el nen es troba en posició de mitjans sempre creixents en nombre i cada cop més elaborats, és per la necessitat d’adaptar constantment la seva acció a la natura dels diferents objectes, per les noves possibilitats que li procura el seu coneixement físic.

Piaget defineix el pensament com “una acció interioritzada” de la que provenen tots els raonaments, generalitzacions i abstraccions que caracteritzen la intel·ligència dels adults.”

Així doncs després d’haver llegit aquest fragment en podem extreure com a idea bàsica que pensament és una acció interioritzada segons un punt de vista piagetià. Si això ho comparem amb la pedagogia musical de Dalcroze, trobem que Dalcroze pretén que el seu alumne experimenti la música física, mental i espiritualment, amb l’objectiu principal de desenvolupar el que ell anomena la oïda interna així com l’establiment d’una relació conscient entre la ment i el cos per a poder gaudir d’un control  durant l’exercici de l’activitat musical.

Cal destacar altres mètodes com podria ser el de Maria Montessori (1870),  on l’infant és qui decideix, és qui te la força motora. És característic la visió de la llibertat del nen dins aquest mètode.

 Deixar els nens lliures perquè es moguin, lliures per escollir el seu treball, lliures per interrompre’l o reemprendre’l(Maria Montessori).

Decroly també es presenta en una línia semblant, ja que mostrava preferència pels sistemes intuïtius, actius, instructius, basava l’activitat en la pràctica d'ocupacions manuals diverses i de jocs educatius que tinguessin relació amb els centres d’interès. Decroly centrava el seu mètode en l’observació de l’infant.

Un altre pedagog important com Freinet observem com dona importància al procés natural d’aprenentatge del nen.

Se'ns dubte aquestes pedagogies són força avançades a la seva època però aporten una renovació cabdal en  el procés d’aprenentatge dels alumnes, tant en la pedagogia general com en la musical.

A partir d’aquests breus apunts sobre aquest pedagogs pertanyents a la escola nova, ens adonem que el mètode Dalcroze va força lligat a aquesta renovació pedagògica.

 

 


Jaques - Dalcroze

 

 

 

 

 Classes pràctiques del Mètode Dalcroze