PROGRAMACIÓ

 

OBJECTIUS:
Dotar de recursos i repertori a treballar amb agrupacions instrumentals escolars
Treballar els diferents elements del llenguatge musical a través del conjunt instrumental
Desenvolupar la creativitat de l’alumnat
Conèixer el mètode Orff
 

CONTINGUTS:
Repertori instrumental per treballar als diferents nivells de primària i secundària
Tècnica bàsica  i recursos de l’instrumental Orff, flauta i els instruments electrònics.
Arranjament d’obres i harmonia aplicada
Improvisació, creació
 

METODOLOGIA:
La matèria serà de caràcter eminentment pràctica i participativa
S’estimularà la creació i la improvisació com a eines de treball.
Hi haurà exposicions teòriques per part del professor combinats amb treballs per part dels alumnes
 
AVALUACIÓ
El fet que sigui una assignatura eminentment pràctica, farà que l’assistència a classe i la participació activa en els grups de treball tinguin un gran pes a l’hora de l’avaluació.

 

TREBALL FINAL CREACIÓ / ARRANJAMENT I DIRECCIÓ D’UNA CANÇÓ AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
 
·         lletra i música originals
·         molt simple , no massa llarga.
·         que sigui una cançó que intenti cercar la participació i implicació individual i/o col·lectiva.
·         cal decidir prèviament a quin col·lectiu i/o edat va adreçada i quins objectius volem aconseguir .
·         que consti de vàries estrofes i tornada. Temàtica lliure.
·         amb acompanyament instrumental Orff i, opcionalment , d'un instrument polifònic (piano o guitarra) a càrrec del professor.
·         caldrà ensenyar la cançó , interpretar-la en grup i presentar-la per escrit.